مزارع مرغ مادر

توسعه کمی و کیفی شرکت در سایه استفاده از دانش دکتر و مهندسین مشاور و نیز رعایت اصول فنی، بهداشتی و در اختیار گرفتن نیروی انسانی متخصص و استفاده از تجهیزات مدرن تحقق یافته است. همچنین استفاده از کارامدترین هیبریدهای مرغ گوشتی، خدمات فروش مؤثر و قرارگرفتن در کنار مشتریان باعث گردیده که محصول جوجه‌های یکروزه گوشتی این شرکت به عنوان یکی از قابل اعتمادترین جوجه‌های گوشتی کشور نزد پرورش‌دهندگان مورد قبول و استقبال قرار گیرد.کیفیت محصول، رضایت مشتریان، رعایت اصول بهداشتی، رعایت اصول بهداشتی و مدیریتی، هزینه کرد دائمی برای به روز نگه داشتن تجهیزات، تاسیسات و همراهی با نظام‌های کنترلی سازمانهای مسئول باعث آن شده که مزارع مرغ مادر و جوجه‌کشی‌های وابسته به آن شرکت بارها به عنوان تولید کننده نمونه انتخاب گردد.

فهرست صفحه های داخل مزارع مرغ مادر :