درباره دشت کیمیا

شرکت تولیدی دام و طیور دشت کیمیا در زمینه پرورش مرغ مادر، تولید جوجه یکروزه، پرورش مرغ گوشتی، کارخانه خوراک، کشتار و بسته بندی مرغ گرم و منجمد و پرورش گاو شیری فعالیت می نماید.

فهرست صفحه های داخل درباره دشت کیمیا :