دسته‌هاشیر

شیر

    تولید شیر، به 6000 سال و یا حتی به قبل از آن برمیگردد. حیواناتی که ما امروزه تحت عنوان…